Algemene Voorwaarden Studio ’t Mannetje.

KvK: ’t Mannetje – Creative Concepts & Creation

Als download beschikbaar:

Definities
A. Onder Opdrachtgever wordt verstaan: de persoon die of het bedrijf dat de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft verstrekt.
B. Onder Werkzaamheden wordt verstaan: al hetgeen de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door de Opdrachtgever met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte Opdracht(en), onderneemt dan wel doet ondernemen.
C. Onder Offerte wordt verstaan: een door Opdrachtnemer opgesteld document waarin de Werkzaamheden worden beschreven en de aan die Werkzaamheden verbonden kosten worden begroot.

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en ’t Mannetje – Creative Concepts & Creation gesloten overeenkomsten. ’t Mannetje – Creative Concepts & Creation is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen danwel aan te vullen.
1.2 Schriftelijke bevestiging opdrachtgever
Opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat ’t Mannetje – Creative Concepts & Creation een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden ’t Mannetje – Creative Concepts & Creation eerst nadat deze schriftelijk door ’t Mannetje – Creative Concepts & Creation zijn bevestigd.
1.3 Aanvaarding opdracht door ’t Mannetje – Creative Concepts & Creation
Een opdracht geldt als aanvaard als de opdracht door ’t Mannetje – Creative Concepts & Creation is bevestigd aan de cliënt.

Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst
2.1 Uitvoeren opdracht
’t Mannetje – Creative Concepts & Creation zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren.
2.2 Verstrekken van gegevens
De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
2.4 Gebruik toeleveranciers
Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, veelvoudiging of publicatie wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Mondelinge of telefonische akkoordverklaringen van de opdrachtgever zijn voor ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation voldoende om een en ander in productie te geven.
2.6 Termijn van levering
Een door ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation is, ook bij het opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever hem bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
2.7 Test, vergunningen en wettelijke bepalingen
Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen en behoren niet tot de opdracht van ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation.
2.8 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder gevel binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation te worden meegedeeld.

Artikel 3. Rechten van intelectuele eigendom en eigendomsrechten
3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation daartoe bevoegd.
3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
3.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de Opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de ontwerper in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
3.4 Eigendom bij ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation
De in het kader van de opdracht door ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (electronische) bestanden, blijven eigendom van ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 4. Gebruik en licentie
4.1 Het gebruik
Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation bekend te zijn gemaakt.
4.2 Ruimer gebruik
De Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van
500,- EURO.
4.3 Wijzigingen
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.
4.4 Eigen promotie
‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5. Honorarium
5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere
werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation gehanteerde honorariumtarieven.
5.3 Accountantsonderzoek
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation na een opgave van de Opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van de controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation enig recht verliest.

Artikel 6. Betaling
6.1 Betalingsverplichting
De Opdrachtgever dient binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum de factuur te betalen. Indien na het verstrijken van deze termijn door ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
Alle door ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-. De in rekening te brengen tarieven worden behoudens inhoudelijke tariefsaanpassingen telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober, met dien verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5,-.
6.2 Periodieke betalingen
‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
6.3 Geen korting of compensatie
’t Mannetje – Creative Concepts & Creation is gerechtigd eventueel verschuldigde bedragen met elkaar te verrekenen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd enige aan ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation verschuldigde betalingen te verrekenen.
6.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderzins in gebreke is, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst
7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de Opdrachtgever een overeenkomst zonder geldige reden en zonder inachtneming van een redelijk termijn opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
7.2 Ontbinding overeenkomst door ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation
Indien de overeenkomst door ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
7.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
7.4 Faillissement
Zowel ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surcéance van de andere partij.
7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever te vervallen.

Artikel 8. Garanties en vrijwaringen
8.1 Auteursrechthebbende
‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De Opdrachtgever vrijwaart ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation of door ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation bij opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
8.3 Verstrekte materialen en gegevens
De Opdrachtgever vrijwaart ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Aansprakelijkheid
‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van correcte, volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
b. fouten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden.
c. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers.
d. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
9.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation is de aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het bedrag van het aan de opdracht verbonden honorarium. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
9.3 Aansprakelijkheid van derden
‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation. gaat er vanuit, en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
9.4 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
9.5 Vrijwaring tegen aanspraken van derden
De opdrachtgever vrijwaart ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation.
9.6 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10. Overige bepalingen
10.1 Overdracht aan derden
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation gesloten overeenkomst aan derden over te dragen,
10.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
10.3 Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden
10.4. Privacy
’t Mannetje – Creative Concepts & Creations houdt zich volledig aan alle toepasselijke wetgeving in het kader van de privacy wetgeving. Voor nadere toelichting en uitleg over de uitvoering hiervan kan Opdrachtgever het privacybeleid op de website nalezen.
10.5 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag waar ‘t Mannetje – Creative Concepts & Creation is gevestigd.